Modlitwa Anioł Pański – wprowadzenie i tekst

05/26/2022

Modlitwa Anioł Pański jest najpopularniejszą modlitwą codzienną, odmawianą w południe (12:00). Aczkolwiek modlitwy tej nie odmawia się tylko o tej porze, a pierwotnie odmawiano ją tylko o 6 rano i 6 wieczorem. Zwyczaj odmawiania jej w południe został zapoczątkowany w 1456 roku przez papieża Kaliksta III dla uproszenia u Matki Boskiej pomocy dla oblężonego przez Turków Osmańskich Belgradu. Obecnie podtrzymywany jest zwyczaj odmawiania jej w podanych powyżej godzinach, a więc o 6:00, 12:00 i 18:00, z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to zamiast modlitwy Anioł Pański odmawiana jest "Królowa Niebios".

Modlitwa Anioł Pański nawiązuje do wydarzenia, które miały miejsce w Nazarecie, a w którym wzięła udział Maryja i Archanioł Gabriel. Wydarzenie to jest powszechnie znane jako "Zwiastowanie" i było najważniejszym momentem w dziejach ludzkości. Momentem, w którym Bóg "wszedł" w ciało za pośrednictwem boskiego i niepokalanego poczęcia Jezusa Chrystusa w łonie Dziewicy Maryi. Modlitwa Anioł Pański powstała około połowy XIII wieku w społeczności franciszkańskiej i z czasem nabrała charakteru modlitwy o pokój. Odmawianiu jej towarzyszy również modlitewna pamięć o zmarłych. 

Modlitwa Anioł Pański
Modlitwa Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański (tekst)

P=prowadzący, R=reszta osób.

  P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.                   R: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

  P: Oto ja Służebnica Pańska.
  R: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

  P: A Słowo Ciałem się stało.
  R: I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

  P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
  R: abyśmy się stali godnymi obietnic             Chrystusowych.

(Dalej do wyboru jeden z trzech poniższych wariantów):

1.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Dlaczego warto odmawiać modlitwę Anioł Pański?

Modlitwa Anioł Pański uczy nas, by przyjmować taką postawę, jaką miała Maryja, która jest wzorem przyjmowania i wykonywania woli Bożej poprzez przekładanie jej na własną. Modląc się Jej słowami z Pisma Świętego "Oto ja, służebnica Pańska" prosimy Pana Boga o to, aby nasze życie było służbą Jemu, a nie samemu sobie. Według wielu świętych cała świętość, jaką może osiągnąć człowiek, opiera się i zamyka w zjednoczeniu naszej woli z wolą Pana Boga.

Chodzi o taką służbę Panu Bogu, która oprócz realizacji Jego woli napełnia nasze życie radością. Jest to służba wypływająca z miłości, poprzez którą człowiek spełnia się i jest szczęśliwy. Odmawiając i rozważając modlitwę Anioł Pański, prosimy Pana Boga o pomoc w stawaniu się jak Maryja, aby prawdziwie służyć Mu z miłością i w miłości dla naszych bliźnich.

W modlitwie Anioł Pański Maryja wypowiada również słowa "niech mi się stanie według słowa Twego", a więc całe źródło siły do wykonania Boże woli widzi w Panu Bogu, a nie w samej sobie. Wie Ona, że bez Pana Boga nic nie jest w stanie uczynić. Przez postawę tę przemawia głęboka pokora Maryi i Jej zdanie się na wolę i łaskę Bożą. To właśnie pokora pozwala nam dostrzec, że każde dobro, które czynimy bądź "posiadamy" jest darem od Pana Boga, a im większą mamy świadomość bycia obdarowanym, tym większa przepełnia nas radość i wdzięczność wobec Tego, który nas obdarowuje.

Gdyby Bóg nie został wcielony poprzez poczęcie w łonie Maryi, niemożliwe byłoby całe dzieło odkupienia, które zostało nam ofiarowane przez Jezusa Chrystusa. Modlitwa Anioł Pański jest uwielbieniem dla Pana Boga za jego nieskończoną miłość ukazaną w fakcie wcielenia Syna Bożego.

Śpiewana wersja modlitwy Anioł Pański