Litania do świętej Rity – wprowadzenie i tekst

05/26/2022

Święta Rita jest najczęściej nazywana patronką od spraw trudnych i beznadziejnych. Wielu wiernych modli się za Jej wstawiennictwem każdego dnia, odmawiając różne modlitwy ułożone w tym właśnie celu. Najpopularniejszą z nich jest właśnie Litania do świętej Rity prezentowana poniżej. Cuda, które dokonane zostały przez Pana Boga dzięki modlitwom za wstawiennictwem tej świętej, zaczęły być odnotowywane już od momentu jej śmierci. Podczas jej kanonizacji w 1626 roku w Cascii (miejscu pobytu i śmierci świętej) dokładnie zbadano ponad sto tablic wotywnych zaświadczających o łaskach i cudach wyproszonych za jej wstawiennictwem. Litania do świętej Rity odmawiana jest przez tysiące wiernych na całym świecie, a wielu z nich doświadcza łask, o które podczas odmawiania tej litanii proszą. Obecnie z całego świata nadsyłane są wiadomości o łaskach uzyskanych dzięki wstawiennictwie tej świętej, a ich liczba jest wprost niemożliwa do zliczenia. Warto to więc prosić Pana Boga o potrzebne łaski modląc się za wstawiennictwem tej świętej, a litania do świętej Rity jest doskonałym do tego środkiem. 

Litania do świętej Rity - tekst

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,

Święty Józefie, módl się za nami (powtarzamy po każdym wezwaniu),

Święty Augustynie,

Święta Moniko,

Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Obrono i ucieczko opuszczonych,

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,

Ozdobo Zakonu augustiańskiego,

Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,

Oblubienico Jezusa cierpiącego,

Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,

Święta Rito, raną na czole ozdobiona,

Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam święta Rito,

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, uproś nam święta Rito (powtarzamy po każdym wezwaniu),

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,

Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,

Abyśmy twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas święta Rito,

We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas święta Rito (powtarzamy po każdym wezwaniu),

We wszystkich potrzebach i uciskach,

W każdym smutku i przeciwności,

W krzyżu i cierpieniu,

W godzinie śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ksiądz: Módl się za nami święta Rito.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Litania do świętej Rity - wyjaśnienie

Litania do świętej Rity jest wzywaniem tej świętej z prośbą o jej wstawiennictwo, by pomogła nam ona wyprosić u Pana Boga potrzebne nam łaski, abyśmy otrzymali wsparcie w sytuacjach trudnych i beznadziejnych (lecz nie tylko). Lecz oprócz próśb i błagań Litania do świętej Rity wymienia również jej cnoty i chwalebne tytuły, gdyż święta ta jest godną do naśladowania osobą. To jej cierpliwość, pokora i miłość wpłynęły na nawrócenie jej męża, który był człowiekiem porywczym i brutalnym, a ona sama, po śmierci dwóch synów, co było dla niej wielkim ciosem, wstąpiła do zakonu, by wieść życie pełne poświęcenia i służby Panu Bogu z miłością. Dlatego też Litania do świętej Rity jest nie tylko wzywaniem świętej i prośbą o jej pomoc i wstawiennictwo, ale pomaga ona nam również w kształtowaniu tych cnót, które uczyniły świętą, a więc: pokory, cierpliwości i służby Panu Bogu z miłością. 

Śpiewana litania do świętej Rity