Litania do świętego Antoniego - wprowadzenie i tekst

07/29/2022

Pośród wielu litanii znajduje się litania do świętego Antoniego. Czym są w rzeczywistości litanie? Litanie są zbiorem wezwań wszystkich lub wielu świętych i ich licznych cnót, śpiewanych lub recytowanych zbiorowo. Niektóre litanie są tworzone i recytowane na cześć jednego konkretnego świętego. Litania do świętego Antoniego jest przykładem takiej właśnie litanii.

Litania do świętego Antoniego
Litania do świętego Antoniego

Antoni z Padwy był pokornym zakonnikiem, który poświęcił swoje życie służbie ubogim i chorym, i którego Pan Bóg obdarzył wieloma darami. Był bardzo dobrym kaznodzieją, dobrze zorientowanym w Piśmie Świętym, a jego wpływ na przekazywanie wiary do dziś odbija się echem, szczególnie dzięki jego licznym kazaniom. W 1946 otrzymał tytuł Doktora Kościoła. Święty Antoni Padewski uważany jest za "taumaturga": sprawcę cudów i uzdrowień. Został kanonizowany niecały rok po śmierci, a chrześcijanie na całym świecie nadal pobożnie się do niego modlą, chętnie odmawiając tę właśnie modlitwę, jaką jest litania do świętego Antoniego.

Litanie to modlitwy, które zwykle odmawiamy podczas celebracji, razem ze wspólnotą (o zbawienie wielu grzeszników, przyzywając imię patrona litanii) odpowiadając "módl się za nami". Możemy dodać specjalną intencję do każdej litanii. Jest też wiele modlitw o powierzenie swoich bardziej osobistych próśb "Świętym Cudów", takich jak litania do świętego Antoniego oraz modlitwy o łaski i błogosławieństwa. Jako patron rzeczy utraconych, Antoni Padewski jest często proszony przez wiernych o pomoc w odzyskaniu rzeczy, można nawet szukać jego pomocy w znalezieniu miłości. Litania do świętego Antoniego jest odmawiana w wielu intencjach, lecz najczęściej o odnalezienie tego, czego szukamy.


Litania do świętego Antoniego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami (powtarzamy do końca).

Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,

Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, proroku swoich czasów,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, pociecho strapionych,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłośniku pokory,

Święty Antoni, krysztale czystości,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, przedziwny w mądrości,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, święty całego świata,

Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami.

Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,

Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,

Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem, razem z Nim mogli żyć na wieki,

Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,

Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,

Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,

Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W. Módl się za nami, święty Antoni.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Litania do świętego Antoniego jest potężną modlitwą w wybranej przez nas intencji.