Litania do Krwi Chrystusa - wprowadzenie i tekst

07/29/2022

Litania do Krwi Chrystusa jest hołdem dla krwi, którą nasz Pan przelał za nas w swojej męce na krzyżu, i którą ofiarowuje nam w Eucharystii dla naszego zbawienie. Ważne jest, aby pamiętać, że Hostia, którą przyjmujemy podczas Mszy Świętej, jest rzeczywiście ciałem, krwią, duszą i boskością naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Chociaż wino podczas komunii jest "moją krwią nowego przymierza", jak to określił nasz Pan podczas Ostatniej Wieczerzy [Mk 14:24], hostia jako ciało Chrystusa zawiera również krew naszego Pana). 

Litania do Krwi Chrystusa
Litania do Krwi Chrystusa

Litania do Krwi Chrystusa została zatwierdzona do użytku publicznego w 1960 roku przez papieża Jana XXIII, chociaż nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi sięga wielu wieków wstecz. Rzeczywiście, jak pisał ojciec Faber w 1860 roku, "życie świętych przepełnione jest kultem drogocennej krwi Chrystusa".

Litania do Krwi Chrystusa jest modlitwą, którą postaraj się odmówić w lipcu, ponieważ jest ona poświęcona drogocennej Krwi Pana. Litania do Krwi Chrystusa mówi o "pocieszeniu konających" i "obietnicy życia wiecznego" i nie tylko. Te słowa przynoszą pocieszenie cierpiącym, tęskniącym za Panem i tym, którzy zbliżają się do końca swojego życia. Sam Chrystus pociesza tych, którzy doświadczają wszystkich boleści życia, ofiarowując siebie jako dar na przebłaganie Pana Boga za nasze grzechy i słabości. Jego drogocenna krew jest pociechą dla wszystkich, którzy Go kochają teraz i na wieki.

Litania do Krwi Chrystusa odmawiana w lipcu (choć nie tylko) jest wspaniałym sposobem zbliżenia się do Pana w uznaniu daru Jego najcenniejszej Krwi, która ma przynieść pokój naszym sercom i naszym rodzinom. "Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" modli się za nami i razem z nami, gdy rozważamy piękne słowa, które zawiera litania do Krwi Chrystusa.

Naucz swoje dzieci tej litanii, a także o tym, jak każdego roku w lipcu pamiętamy o ofierze naszego Pana w sposób szczególny. Modlimy się również za tych w czyśćcu i za wszystkie dusze, które przeszły przed nami przez krew Chrystusa. Nie zapominajmy nigdy o Jego wielkiej miłości, która nigdy się nie skończy. Kultywowaniu tej pamięci służy również litania do Krwi Chrystusa


Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas (powtarzamy do końca).

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pamiętajmy, że litania do Krwi Chrystusa jest najpotężniejszą modlitwą błagalną o zmiłowanie się nad nami.